İsveç’e Göçmenlik yasal tarihi gelişme

İnsanların taşınma nedenleri çeşitlidir. Bazen bu, yoksulluktan, savaştan, etnik çatışmalardan, zulümden veya çevre felaketlerinden kaçan insanlarla ilgilidir. Ancak insanlar, başka ülkelerde çalışmak ve okumak gibi başka nedenlerle veya meraktan ve macera arzusundan da taşına biliyor.

İnsanların menşe ülkelerindeki zor koşullardan kaçmaları yeni bir olgu değil. 1800 yüzyılda birçok Avrupalı ​​Amerika’ya göç etti. Özellikle İsveç’teki zorlu ekonomik koşulların bir sonucu olarak, 1800 yüzyılın ortalarından 1900 yüzyılın ilk on yıllarına kadar yalnızca İsveç’ten 1,2 milyon insan göç etti. Göçün yanı sıra, İsveç’in de uzun bir göç geçmişi vardır.

İsveç’e göç, İsveç krallığının, tüccarların, zanaatkarların ve çiftçilerin ve inşaatçıların tarih boyunca İsveç’e göç ettikleri kadar eskidir. 1600 yüzyılda birçok Avrupalı ​​İsveç’e göç etti.

1860’tan 1917’ye kadar, serbest halk değişimi, göçmenlik politikasının formülasyonunda yol gösterici ilkeydi. Bu süre zarfında, İsveç’te ikamet etmek için ne vize, pasaport, oturma izni ne de çalışma izni gerekli değildi.

İsveç, 1917’den İkinci Dünya Savaşı’na kadar daha kısıtlayıcı bir politika izledi; bu, diğer şeylerin yanı sıra, polisin giriş sırasında pasaportu, vizesi ve oturma izni olmayan kişileri sınır dışı ettiği anlamına geliyordu. İsveç mülteci politikası da bu süre zarfında kısıtlayıcıydı, örneğin İsveç Yahudi göçünü durdurmaya geldi.

II.Dünya Savaşı’nın sonundan 1973’teki petrol krizine kadar, Batı dünyasının ekonomileri genişledi ve işgücü ihtiyacının artmasına yol açtı. Bu süre zarfında, ana göç biçimleri ayırt edilebilir: Avrupa’nın güneydeki ekonomik olarak zayıf bölgelerinden kuzey ve orta Avrupa’nın güçlü eyaletlerine göç, kolonilerden sömürge güçlerine göç ve nispeten güçlü ekonomik devletler olarak Kuzey Amerika ve Avustralya’ya göç cünküo ozaman cömert göç politikası vardi. İşgücüne ihtiyaç duyan çoğu Batı Avrupa ülkesinde, misafir işçi sistemleri kuruldu. Bunlarla ilgili ana fikir, göçün geçici olacağı ve bu nedenle işçi göçmenlerinin artık işgücü ihtiyacı kalmadığında ülkeyi terk etmelerinin beklenmesiydi. Araştırmalar, İsveç’in Birleşik Krallık ile birlikte göçmen işçiliğine farklı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Bu ülkelerdeki niyet, göçmen işçilerin kalıcı olarak yerleşmesi ve topluma entegre edilmesiydi. İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’ların sonuna kadar İsveç endüstrisi, birkaç on yıl boyunca işçi göçünden yararlandı. Bu dönemde İsveç göçmenlik politikası da giderek daha cömert hale geldi. İsveç’e kendi başlarına gidenlerin yanı sıra toplu iş gücü transferi gerçekleştirildi. 1960’larda İsveç, Ankara, Türkiye’de bir işe alım ofisi kurdu. Örgütlü toplu iş transferine ek olarak, İsveç’te göçmenlikle ilgili mevzuat ve uygulama serbestleştirildi. Bu, uluslararasi göçün İsveç’e yönlendirildiği anlamına geliyordu.

İskandinav ülkeleri, 1954’te, İsveç işgücü piyasasının diğer İskandinav vatandaşlarına açık olduğunu belirten bir ortak İskandinav işgücü piyasası üzerine bir anlaşma imzaladılar.

Avrupadışı ülkelerden göç artınca, buna paralel olarak İskandinav ülkelerinden gelen göç azaldı ve işgücü göçünü düzenlemek için ilk ciddi girişim gerçekleştirildi. 1967-1968’de yönetmelik getirildi ve kuzeyli olmayanların İsveç’e girdikten sonra çalışma izni başvurusunda bulunmalarının artık mümkün olmadığını belirtiyor. Hala geçerli olan ana kural! Daha önce İsveç’e turist olarak gelip daha sonra İsveç’ten ayrılmadan çalışma izni başvurusunda bulunabiliyordunuz ki bunu bugün yapamazsınız.

Sendikanın 1960’ların sonlarında işçi göçünü düzenlemedeki rolü belirgindi ve sendika çeşitli argümanlar sundu. Bunlardan biri, göçmenlerin işverenler tarafından ve konut piyasasında sömürülmesiydi. Bir diğeri, göçün ekonomik yapısal değişim arzusunu ortadan kaldırabileceğiydi. Göçün İsveç toplumu için çeşitli sosyal sorunlara yol açtığına dair üçüncü bir argüman. Son olarak, sendika hareketi yaygın ve karsız işçi göçünün İsveçliler ve yabancılar arasında hem çalışma hayatında hem de genel olarak toplumda çelişkilere yol açabileceğine inanıyordu. Sendika, göçü “kaos” yaratan bir “işgal” olarak nitelendirdi. Ayrıca daha büyük şehirlerde gecekonduların oluşacağı konusunda uyarıldı. İşgücü göçünün sosyal yönleri Avrupa’da dikkat çekmeye başladı ve göç süreci olgunlaştığında işgücü göçünün ekonomik faydaları durdu, bu nedenle işgücü göçü genellikle 1970’lerden itibaren durdu veya daha kısıtlayıcı hale geldi.

İsveç’te, işçi göçü kendi içinde karsız hale geldiği için düzenlenmemişti. Düzenleme daha çok bütünleştirici maliyetlerin ve sorunların ortaya çıkma korkusuyla ilgiliydi. Bu, argümanların öncelikle göçün sosyo-ekonomik açıdan kârsız hale geldiği gerçeğine değil, göçün belirli grupların daha kötü sosyal ve ekonomik koşullar altında yaşadığı sosyal olarak tabakalaşmış bir topluma yol açmaması gerektiği gerçeğine dayandığı gerçeğiyle gösterilmiştir. Eşitlik fikrine ek olarak, halihazırda ülkede yaşayanlara diğerlerinden öncelik verilmesi gerektiği fikri şu anda güçlüydü. Ek olarak, düzenleme, göçmenlerin kültürel geçmişinin siyasi sıcak havada sona erdiği bir tartışma ortamında eklendi. Tercihen İskandinav olmayan belirli göçmen grupları, bu dönemde hem dilbilimsel hem de kültürel olarak ”İsveçli” olmaktan sapan olarak sunuldu. Bu da İsveç toplumuna uyum sağlamalarının zor olduğu düşünülen bu grupların istenmeyen olarak görülmesine yol açtı.

1970’te sendikalar ayrıca İsveç’teki kadınlara işgücü olarak yatırım yapmak için işgücü göçünü keskin bir şekilde azaltmak istediler. Evli İsveçli kadınlar üretime alınacaktı.

Göçmenlerin İsveç toplumuna adaptasyonu sorunu, bir göçmen araştırmasının atanmasına yol açtı: göçmen ve azınlık politikası için kılavuz ilkeler vb. 1975: 26. Göçmen Sorgulaması’nda İsveç göçmenliği ve azınlık politikası için eşitlik, seçim özgürlüğü ve işbirliği hedefleri formüle edilmiştir. Hükümet, devam eden bir göç bekliyordu ve İsveç’in “indüksiyon” almaya ve göçmenlerin yakıcı sosyal sorunlarının çözülmesini sağlamaya hazırlıklı olması gerekiyordu. Hükümetin eşitlik hedefi, göçmenlerin nüfusun geri kalanıyla aynı fırsatlara, haklara ve yükümlülüklere sahip olmasıdır. Eşitlik hedefine ulaşmak için hükümet, göçmenliğin toplumun geri kalanıyla aynı şartlarda iş, barınma ve sosyal bakım ve eğitim sağlama fırsatlarına uyarlanmasını gerekli görmüştür.

Hükümete göre, seçim özgürlüğünün amacı, toplumun dilsel azınlıkların üyelerine, orijinal kültürel ve dil kimliklerini korumak ve geliştirmek istedikleri dereceyi seçme fırsatı vermeleri için yardımcı olmaktır. Hükümete göre, işbirliğinin amacı göçmen ve azınlık grupları ile çoğunluk nüfus arasında işbirliği yaratmaktı. Bu işbirliği, göçmenler ve yerli halk arasında karşılıklı hoşgörü ve dayanışmaya dayanacaktır.

İşçi göçü 1972’de ciddi şekilde kısıtlanmasına rağmen, hiçbir zaman durdurulmadı. İsveç’teki işçi göçü, İsveç’in AB üyeliğinden de etkilendi. Bu, AB’nin 27 üye ülkesi için İsveç işgücü piyasasını açtı.

2008 yılına kadar, İsveç İşgücü Piyasası Kurulu, Avrupalı ​​olmayan gruplar için çalışma izinleri için yönergeler belirledi. Eylül 2008’de, Avrupalı ​​olmayan vatandaşlar için işgücü göçünü kolaylaştırmak amacıyla işçi göçü ile ilgili kurallar serbestleştirildi. Esas değişiklik, İsveç Göçmenlik Kurulu ve istihdam servisi tarafından yürütülen otoriteye dayalı bir işgücü piyasası değerlendirmesi yerine, ön değerlendirmenin sorumluluğunun ilgili işverenlere ait olmasıydı. Değişimin altında yatan fikir, çalışma izinlerinin verilmesini kontrol edecek olanın işverenlerin işgücü ihtiyacı olacağıydı. Buna paralel olarak, AB içinde yüksek nitelikli çalışmayı kolaylaştırmak için, 2009 yılında AB Mavi Kartlar oluşturulmuştur.

Uluslararası mülteci politikası

Uluslararası mülteci işbirliğinin temel ilkeleri dünya savaşlarının ardından ortaya çıktı. O zamana kadar, mülteci sorunu 1920’den beri kalıcı hale gelmesine rağmen, kimin mülteci olarak kabul edileceğine dair ortak bir kriter yoktu.

BM mülteci ajansı BMMYK  (UNHCR) 1950’de kuruldu ve ertesi yıl Cenevre Sözleşmesi olarak adlandırılan BM Mülteci Sözleşmesi eklendi. Yalnızca Avrupa’daki mülteci sorununa dahil olmaktan, BMMYK’nin yetkisi, 1950’lerin sonlarından itibaren, gelişmekte olan ülkelerde mülteci yardımına yardımcı olmaya doğru kademeli olarak genişletildi. AB’nin uyum çabalarına 1993 yılında Schengen Anlaşması ve 1990 yılında Dublin Konvansiyonu eklenmiştir. Schengen Anlaşması AB’ye vizeleri ve taşıyıcı sorumluluğunu düzenlerken, Dublin Konvansiyonu mültecilerin sığınma başvurularının soruşturulmasından AB’de hangi devletin sorumlu olduğunu düzenler. Taşıyıcı sorumluluğu, yolcuları pasaportsuz ve AB’ye vizesiz taşıyan tekneler ve uçaklar gibi taşıyıcıların para cezasına çarptırılması anlamına gelir.

1980’lerden beri, göç politikasında hükümetler arası işbirliği, daha çok göç kontrolünü artırmanın yollarını bulmakla ilgilidir. 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile AB, göç sorunlarını uluslarüstü düzeye taşıma hedefini netleştirdi. O zamandan beri çeşitli zirvelerde, Avrupa Konseyi, AB içinde ortak bir göç politikasının aşamalı olarak uygulanmasını amaçlayan bir dizi programı, Tampere Programı, Haag Programı ve Stockholm Programı’nı kabul etti. İltica alanında uyum sürecinin en ileri AB’de geldiği söylenebilir.

Örneğin, AB, sığınma alanının belirli kısımlarında bağlayıcı direktifler ve asgari standartlar getirmiş, AB dışındaki ülkelerle göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaşmalar yapmış ve mülteci kabul “yüklerini” ve maliyetleri AB ülkeleri arasında dağıtmayı amaçlayan Avrupa Mülteci Fonu’nu kurmuştur. Buna ek olarak, AB, yasadışı göçe karşı çalışmaları düzene koymak ve koordine etmek için Frontex adında bir sınır yönetimi kurumu kurdu ve AB’ye yasadışı yollarla giren sığınmacılar ve göçmenler hakkında bilgi ve parmak izlerini depolayan Eurodac sistemini uygulamaya koydu.

İsveç mülteci politikası

İsveç’in 1914 tarihli ilk yabancılar yasası mültecilere sığınma hakkı vermemiş, ancak kişilerin siyasi suçlardan dolayı cezalandırılma riskiyle karşı karşıya olduğu bir ülkeye sınır dışı edilmelerine karşı bir koruma sağlamıştır. 1937 Yabancılar Yasası’nda mültecilerin korunması bir ölçüde genişletildi, ancak “siyasi nedenler” terimine daha geniş bir yorum verildiği İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar değildi.

İsveç 1954’te Cenevre Sözleşmesini imzaladı ve imzalayarak İsveç, mültecilere sığınma başvurusunda bulunmayı kabul etti ve kimseyi ırkı, dini, uyruğu, belirli bir sosyal gruba veya siyasi görüşe ait olması nedeniyle zulüm görme riski taşıdığı bölgelere sınır dışı veya sınır dışı etmemeyi taahhüt etti.

1980’lerde İsveç mülteci politikası büyük değişikliklere uğradı. 1 Ocak 1985’te, mültecileri kabul etme sorumluluğu İşgücü Piyasası Kurulu’ndan İsveç Göçmen Kurulu’na devredildi. Yasal kesinliği korurken “daha hızlı ve daha rasyonel” dava yönetimi sağlamak amacıyla 1 Temmuz 1989’da yeni bir Yabancılar Yasası yürürlüğe girdi (Hükümet Mektubu 1988/89: 82). 13 Aralık 1989’da hükümet, İsveç mülteci politikasında önemli tasarruf tedbirleri almaya karar verdi. Karar Lucia Kararı olarak anılmaya başlandı ve sığınmanın yalnızca Cenevre Sözleşmesi’nin mülteci statüsü kriterlerini karşılayan sığınmacılara verileceği anlamına geliyordu. Lucia kararıyla hükümet, İsveç iltica uygulamasında önemli kısıtlamalara yol açtı.

Bazı göç araştırmacıları, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Berlin Duvarı’nın yıkılması ve daha sonra Balkanlar’daki savaşlarla bağlantılı olarak Batı’da göç konusunda bir kriz ortamı yarattığına inanıyor. Hükümetin Lucia kararına ilişkin basın açıklamasında, o zamanki Göçmenlik Bakanı Maj-Lis Lööw, “biz” “yapabileceklerimizin” sınırına ulaştığımızı söyleyerek mültecileri bir vi grubunun aleyhine koydu. Göçmenler ve İsveçliler arasındaki kültürel farklılıklar da medyada kapsamlı bir şekilde tartışılan bir konuydu. Grupları birbirine düşürdü.

1990’larda, geri dönüşün dünyanın “mülteci sorunu” için en iyi ve en kalıcı çözüm olduğuna dair uluslararası bir fikir ortaya çıktı. Mültecilere Batı dünyasına sığınmak yerine, sözde mahallelerinde yardım etmenin daha iyi olduğu, uluslararası mülteci çalışmalarının sözde temel sebepleri ortadan kaldırmaya odaklanması gerektiği ve geri dönen mültecilerin yeniden inşası için bir kaynak olduğu yönündeki düşünceler. kendi ana ülkeleri.

Yugoslavya’nın parçalanmasıyla bağlantılı olarak yaşanan savaş ve zulüm, çoğu Bosna’dan yüz binlerce insanın diğer Avrupa ülkelerine sığınmasına neden oldu. 1990’ların başında, İsveç’te yalnızca savaş bölgesinden kaçan mültecilere geçici koruma sağlanması da giderek yaygınlaştı. İsveç’te de mültecilerin bir güvenlik politikası tehdidi olduğu fikri 1990’larda güçlü bir şekilde büyüdü. 1990’ların ortalarında, yabancılar yasası daha kısıtlayıcı bir yönde değiştirildi 1996/97: 25 İsveç göç politikası, daha sonra yürürlüğe giren Yabancılar Yasası’nın çeşitli sıkılaştırmalarının önerildiği küresel bir perspektifte. Bu sıkılaştırmaların sonucu, diğer şeylerin yanı sıra, İsveç’in yalnızca kongre mültecileri ve “korunmaya muhtaç diğer insanlara” oturma izni vermesiydi. İsveç daha önce üç farklı mülteci kategorisine sığınma hakkı vermişti: sözleşmeli mülteciler, fiili mülteciler ve vicdani retçiler. Yeni yasayla, iki kategori silinmiş ve “korunmaya muhtaç diğer kişiler” kategorisi ile değiştirilmiştir.

İsveç’te uzun süredir durumu siyasi tartışmaya yol açmayan bir grup, belgesiz göçmenlerdi. 2005 yılında, İsveç’te belgesizler için hak eksikliği ve zor sosyal ve ekonomik koşullara dair raporlar vardı. Birçok STK ve Yeşil Parti, Ilımlıların ve Sosyal Demokratların karşı çıktığı bir genel af istedi. Uzlaşma, 2005-2006 yılları arasında uygulanan geçici bir yabancılar yasası haline geldi. Bu geçici yasanın süresi dolduğunda, Göç Mahkemelerinin tanıtıldığı ve Yabancılar Kurulu’nun ortadan kalktığı iltica sürecinde sözlü olarak şeffaflık yaratmayı amaçlayan 2004/05: 170 sayılı yasa ile değiştirilen yeni bir yabancılar yasası ile değiştirildi.

Yabancılar Yasası, 1 Ocak 2010 tarihinde AB’nin sözde koruma temel yönergesi ve sığınma prosedürü yönergesine uyarlanmıştır.

Temel koruma direktifi, bir kişinin mülteci olarak görülmesi veya başka nedenlerle korumaya ihtiyaç duyduğunun kabul edilmesi için asgari standartları belirler. İltica Prosedürleri Direktifi, Üye Devletlerin mülteci statüsünü nasıl vermesi ve geri alması gerektiğine ilişkin asgari standartları belirledi. Buna ek olarak, bir savaş suçunun üstlenilmesi veya ulusal güvenliğin tehlikeye atılması gibi özel nedenler varsa, bir kişinin mülteci statüsü reddedilebilir veya korunmaya ihtiyacı olabilir.

Kayıt dışı göçmenlerin durumu sorunu son yıllarda giderek daha güncel hale geldi. Bir ülkede yasadışı kabul edilenler, her zaman ülkenin mevzuatı ile doğrudan ilişkilidir. Teorik olarak, kısmen pasaport, vize gibi gerekli giriş belgeleri olmadan sınırı geçerek ve kısmen de ikamet izninin geçerlilik süresini ihlal ederek, yasadışı sayılmanın iki farklı yolu vardır. Yasal göç, işçi göçü, mülteci göçü, aile birleşimi kapılarının kademeli olarak kapatılması nedeniyle yasadışı göçün arttığı varsayılmaktadır.

İsveç’te, belgesiz göçmenlerin uzun süredir çok sınırlı hakları vardı. Bununla birlikte, 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasa ile, sığınmacılarla aynı sağlık hizmeti alma hakları verildi. Ancak çocukların ve yetişkinlerin hakları arasında fark vardır. Çocuklar, İsveç’te ikamet eden diğer kişilerle aynı koşullarda tam tıbbi bakım hakkına sahipken, yetişkinler yalnızca “karşılanamayan bakım”, anne sağlığı bakımı, kürtaj durumunda bakım ve doğum kontrol danışmanlığı hakkına sahiptir.

İsveç’te, çocuklar için genel bir zorunlu eğitim vardır, ancak bu kuralın istisnaları vardır. Sığınmacıların çocukları ve belgesiz göçmenlerin çocukları okula gitme hakkına sahiptir, ancak bunu yapma zorunluluğu yoktur.

Göçmenlik ve mülteci politikasının tasarımında Bir köşe taşı, İsveç’in refah ve entegrasyon politikası alanındaki hedefleriyle ilişkili olması gerektiği algısıdır.

Amaç, göçmenliğin başarılı bir entegrasyon sürecinin uygulanmasını tehlikeye atmamasıdır. Göçle ilgili bu mantık yürütme yöntemi işçi göçü döneminde ortaya çıktı, ancak aynı zamanda İsveç mülteci politikasının formülasyonunun önemli bir bileşeni haline geldi.