ANSÖKA OM ARBETSTILLSTÅND TROTS ÅTERRESEFÖRBUD

Om en person har ett återreseförbud meddelat av Migrationsverket krävs ett yttrande i samband med ansökan om arbetstillstånd eftersom ett uppehållstillstånd kan endast beviljas om återreseförbudet först upphävs av Migrationsverket. Av denna anledning behöver Migrationsverket veta skälen för varför återreseförbudet skall upphävas. Migrationsverket bedömer normalt att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och en anställning inte utgör stark anknytning till Sverige att den ensamt kan utgöra särskilda skäl att upphäva ett återreseförbud. Migrationsverket måste alltid ge dig möjlighet att framföra dina särskilda skäl för att återreseförbudet skall upphävas.

Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömning av omständigheterna göras där intresset av att upprätthålla förbudet får vägas mot intresset för utlänningen att återvända till Sverige. Att ett återreseförbud har meddelats i samband med ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och inte på grund av utlänningens agerande, är omständigheter som kan medföra att förbudet upphävs när utlänningen uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett uppehållstillstånd på grund av arbete.

Jämför Migrationsöverdomstolens avgörande den 10 augusti 2017 i MIG 2017:16 (mål nr UM 4516-16). Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör dock en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet göras där intresset av att upprätthålla återreseförbudet får vägas mot en persons intresse av att få resa in i Sverige. I bedömningen bör de omständigheter som medfört att ett återreseförbud har meddelats samt, när det är fråga om avvisning med omedelbar verkställighet, personens agerande efter beslutet tillmätas betydelse.

Nyckelord: återreseförbud, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, arbeta i Sverige, förbjuden att resa in i Sverige