BEVILJAS FORTSATT ARBETSTILLSTÅND TROTS FRÅGETECKEN GÄLLANDE SEMESTERFÖRMÅNER

Efter att ha haft uppehålls- och arbetstillstånd i sammanlagt fyra år ansökte BA om fortsatt tillstånd. Migrationsverket nekade BA permanent uppehållstillstånd eftersom det inte ansågs visat att han har tagit ut semester eller erhållit semesterförmåner i samklang med svensk lag eller kollektivavtal.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att rätten till semesterförmåner enligt semesterlagen gäller lika för alla slags arbetstagare, såväl utländska som svenska. Att inte bevilja fortsatt uppehållstillstånd för arbete och i stället utvisa en utländsk arbetstagare för att inte rätt semesterförmåner erhållits skulle enligt Migrationsöverdomstolen därför inte tjäna syftet att motverka arbetsgivare som vill utnyttja utländsk arbetskraft. Mot den bakgrunden anser Migrationsöverdomstolen att lagstadgade semesterförmåner under tidigare tillståndsperioder inte är en förutsättning för att bevilja BA uppehållstillstånd.

Det har heller inte framkommit något annat än att försörjningskravet enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen varit uppfyllt och att övriga villkor för BA:s anställning inte har varit sämre än de villkor som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet och beviljar BA permanent uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen UM 7549–18

Lagrum: 5 kap 5 § utlänningslagen (2005:716), UtlL

Nyckelord: Semester, semesterersättning, Semesterlön, Migrationsverket, utvisning, arbetstillstånd