NYHET: HELHETSBEDÖMNINGAR I ARBETSTILLSTÅNDSÄRENDEN I SVERIGE

Två nya domar förändrar viktiga bedömningar i arbetstillståndsärenden. Detta är ett välkommet och behövligt förändring som är till skydd för seriösa arbetstagare. Ändringen innebär att arbetstagare som har mindre fel i sina anställningsvillkor såsom att lönen varit för lite eller försäkringen saknats vissa månader kan ändå få uppehållstillstånd. Migrationsverket skall nu göra en helhetsbedömning istället för att bokstavstolka lagen.

I båda domarna uttalas att en helhetsbedömning ska göras som innebär att mindre misstag kan kompenseras på annat sätt. Det innebär till exempel att ett något sämre försäkringsskydd kan kompenseras av en något högre lön än vad kollektivavtalet i den berörda branschen säger. Den ena domen understryker också att rent administrativa misstag, som rättats av arbetsgivaren, inte måste ligga till grund för att avslå en förlängningsansökan.

Den första domen: om du har problem med försäkringarna (saknar försäkring)

Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 december 2017 i MIG 2017:24 (mål nr UM-1350 17). En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

Den andra domen: om du har problem med lönen (för lite lön)

Migrationsöverdomstolens avgörande den 13 december 2017 i MIG 2017:25 (mål nr UM-10747 16). En utlänning har haft tidsbegränsat arbetstillstånd under två år och har under en del av denna period haft en lön som understigit kollektivavtalsenlig lön. Vid prövningen av en ansökan om förlängning av arbetstillståndet har han efter en helhetsbedömning av anställningsvillkoren bedömts uppfylla de grundläggande villkoren för arbetstillstånd under den tidigare tillståndperioden.

Destan Juristfirma AB kan hjälpa er med vägledning om hur dessa domar kan användas i ert fall för att ni skall nå framgång. Vi kan hjälpa er med överklagande, författande av förklaringar eller inlagor där dessa två domar används för att du skall få uppehållstillstånd eller fortsatt uppehållstillstånd.

Nyckelord: Migrationsverket, arbetstillstånd, uppehållstillstånd i Sverige, FORA, försäkringar, förlänga arbetstillstånd, permanent uppehållstillstånd, Destan Juristfirma AB.