ATT ANSÖKA OM ASYL I SVERIGE FÖR ATT FÅ SVENSKT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

På den här sidan beskriver vi kort hur man söker asyl i Sverige för att få uppehållstillstånd och svarar på vanligaste frågorna från asylsökandena till oss. Förutom asyl kan man få uppehållstillstånd i Sverige på grund av äktenskap, arbete eller om du driver eget företag. Men här tar jag bara upp asyl.

Vi har förenklat språket för att du skall förstå.

Vi behandlar inte Dublinförordningen här men vi skall skriva om den vid senare tillfälle.

Varför söka asyl i Sverige?

Du kan söka asyl i Sverige om det finns hotbild mot dig i ditt hemland som gör att du inte kan återvända till ditt hemland för att du annars till exempel riskerar fängelse, tortyr eller döden. Hotbilden kan komma från vanliga människor, familjen eller från staten eller polisen i ditt hemland. Sverige skyddar dig mot hotbilden genom att bevilja dig uppehållstillstånd (och statusförklaring).

Vart söker jag asyl i Sverige?

Du måste vara i Sverige för att kunna söka asyl i Sverige. Det går inte att söka asyl från Sveriges ambassader utomlands. Du söker asyl i Migrationsverkets lokal i Sverige. I Göteborg uppsöker du Migrationsverket i Kållered.

Är jag och mina barn trygga i Sverige med ekonomi och boende?

Inom flyktingmottagandet erbjuder Migrationsverket asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet. Du är alltid trygg i Sverige som är ett av världens rikaste och tryggaste länder med ordnad förvaltning. Dina barn kommer att få gå i skola och fortsätta sin utveckling. Ni kommer även kunna få vård och mediciner. Det är viktig att du talar om du har egna pengar att klara dig på så att hjälpen Sverige kan erbjuda blir rättvis för alla.

Lämna in och registrera din asylansökan hos Migrationsverket

När du kommer till Sverige skall du uppsöka Migrationsverket och lämna in en ansökan om asyl personligen. Detta innebär att du begär att Sverige beviljar dig uppehållstillstånd i Sverige som flykting eftersom du har en hotbild mot dig i hemlandet.

Genom en ansökan om asyl kan andra möjligheter öppnas upp för dig eftersom du samtidigt och parallellt kan begära att Migrationsverket även tar ställning till frågan om du kan få uppehållstillstånd på grund av arbete eller äktenskap. Din advokat kan hjälpa dig med att framställa yrkanden och grunder samt förklara varför du bör beviljas uppehållstillstånd. Därför är det viktigt med en erfaren advokat som kan identifiera dina grunder och formulera dina argument.

Lilla intervjun

När du har sökt asyl får du först fylla i ett papper med vem du är och vart du kommer ifrån. Det finns personal som hjälper dig på plats. Sedan får du ha den ”lilla intervjun” med en handläggare från Migrationsverket. Här får du kort beskriva (1) vem du är (2) vart du kommer ifrån (3) vilka identitetshandlingar du har (4) kort förklara hotbilden i hemlandet (5) om du har bevis att lämna in för att hotbilden existerar i hemlandet (6) välja advokat som du vill skall hjälpa dig med din ansökan. Allt du säger skriver Migrationsverket ner i lilla-protokollet. Vi kallar det ”lilla intervjun” för att din advokat inte är närvarande på denna utredning och får därför inte vara för ingående frågor.

Efter lilla intervjun skickar Migrationsverket ditt ärende med kopior av lilla intervjun och information om vem du är till advokaten du har valt så att advokaten kan kontakta dig. Advokaten kontaktar dig för ett möte genom telefon eller post. Men har du advokatens kontaktuppgifter bör du själv kontakta advokaten själv och presentera dig. Det är viktigt att du kontaktar din advokat för att visa intresse och för att underlätta kommunikation. Vi föredrar en e-post med en kort presentation om vem du är, dina kontaktuppgifter och att du har begärt Destan Juristfirma AB som offentligt biträde i ditt asylärende.

Mötet med advokaten

Du träffar din advokat och hen lämnar information till dig som är viktig inför den ”stora intervjun” och hur du skall tänka och agera för att det mötet skall bli så bra som möjligt. Ni går också genom bevisning. Det är mycket viktigt att du träffar din advokat. Gå aldrig på stora intervjun om du inte har träffat din advokat. Det är advokatens ansvar att ge dig tid och rum för ett möte på en timma där du får möjlighet att veta vad som förväntas av dig på den stora intervjun.

Stora intervjun

Vid den här tidpunkten har du registrerat dig som asylsökande, fått en advokat som du har träffat och har förtroende för och vet vad som förväntas av dig. Nu är det äntligen dags för den stora intervjun (asylutredningen) och du är redo.

Här skall du berätta om varför du inte kan återvända till ditt hemland i detalj och vilka bevis du har för att du inte kan återvända till ditt hemland. Det är viktigt att du lyssnar på frågorna och svarar det som handläggaren vill veta. Ibland upprepas en fråga flera gånger – detta är inte för att irritera dig – detta är för att du skall svara bättre på en fråga som du kanske inte har svarat tillräckligt bra på. Se det som flera möjligheter till att ge ett bättre svar. Det är du som skall bevisa att det finns en hotbild, inte Migrationsverket. Därför är det viktigt att du svarar på alla frågor så utförligt och så träffande som möjligt.

Kom ihåg att din muntliga berättelse är bevis också. Du skall enkelt uttryckt övertyga om att du har varit med om händelsen som gör att du har en hotbild i hemlandet. Stora intervjun är ett samtal mellan dig och Migrationsverket. Advokaten lyssnar bara under stora intervjun och bör vara ytterst sparsam med ingripande för att inte störa ert samtal. Det kan därför upplevas som att ”advokaten gjorde ingenting” under stora intervjun men advokaten har passiva men viktiga uppgifter för att skydda din rättssäkerhet.

Migrationsverket baserar sitt beslut mest på vad du säger i den stora intervjun. Den stora intervjun tar normalt tre timmar. Ibland händer det att man får gå på ytterligare en stor intervju för att komplettera sin berättelse eftersom man inte har hunnit klart. Det är inte farligt och inget du skall oroa dig för. Det är vanligt förekommande.

Kompletterande stor intervju

Har 3 timmar inte räckt får du ytterligare 3 timmar med stor intervju en annan dag. Detta kan hända av olika skäl. En orsak kan vara att du har mycket att berätta eller har många dokument att gå genom. En annan orsak kan vara att det finns delar av din berättelse som behöver klargöras eller att Migrationsverket har ytterligare frågor. Ibland blir det kompletterande utredning för att tolken, handläggaren eller advokaten och ibland klienten kommit sent så att intervjun förlorat viktig tid. Därför är det viktigt att alla kommer i tid till alla intervjuer med Migrationsverket. Ibland kan man också begära kompletterande stor intervju själv om det behövs för att man inte har kunnat berätta allting.

Genomgång av protokoll

Allt du säger under stora intervjun skrivs ner av Migrationsverket och kallas för utredningsprotokoll. Migrationsverket spelar inte in samtalet med kamera eller bandspelare. Skriftliga protokollet skickas till din advokat och hen skall ge dig en kopia av den under mötet. Du träffar din advokat och ni går genom protokollet tillsammans och rättar fel, klargör omständigheter eller gör tillägg.

Sedan skall advokaten skicka dina rättelser till Migrationsverket och argumentera varför du skall få uppehållstillstånd i Sverige. Den största kvalitetsskillnaden mellan advokater är i denna del. Vissa advokater skriver med omsorg andra inte. Det kan skilja sig mycket. Därför är valet av advokat mycket viktigt för resultatet och utgången i ditt ärende. Alla som är advokater är inte bra jurister. En titel kan alla få, men ha ett bra juridiskt hantverk kommer med erfarenhet, intresse och talang.

Beslut

Efter att din advokat skickat in sin skrift med dina rättelser och advokatens argument om varför du skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige får du ett beslut.

När du får ett beslut kan inte advokaten veta. Det tar olika tid för olika beslut beroende på hur tung ditt ärende är. Du kan få ett ja eller ett nej på din ansökan. Förhoppningen är självklart ett ja men ibland får man ett nej. Detta kan göra att man mår mycket dåligt. Tänk på att det går att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen där det finns möjlighet att få beslutet ändrat.

Ta aldrig ett nej personligt och därför bli arg på Migrationsverket eller din advokat, eller dig själv. Det tar onödig energi från dig och skapar otrevlig stämning. Försök istället att på riktigt förstå varför du fick ett nej genom ett möte med din advokat där ni tillsammans går genom beslutet och diskutera reella utsikter till framgång i domstolen.

Att leva på falska förhoppningar är sämre framför att se verkligheten och leva ett värdigt liv. Livet är för kort för att vara arg på fel person, av fel orsak och i fel mängd. Den tiden och energin kan du lägga på viktigare prioriteringar i ditt liv. Har du fått ett ja – är det dags att på allvar och genuint sätt integrera dig i svenska samhället och bli en nyttig medborgare. En absolut förutsättning är att du lär dig svenska och respekterar dina medmänniskor och följer regler i vårt gemensamma svenska samhälle så att vi alla lever i harmoni och utveckling. Det är väl därför du kom till Sverige? Det är dags att ge tillbaka nytta till svenska samhället genom att vara en laglydig medborgare. Sverige är ett fritt land och du kan fortsätta praktisera din religion, politik eller livsföring men med respekten för andra medmänniskors rättigheter.

Boende

Har du inget boende i Sverige hjälper Migrationsverket dig att få ett boende. Du kan inte välja vart du skall bo. Du blir placerad där det finns plats och möjlighet att ta emot dig. Detta kan innebära besvär med avstånd och vi har märkt att vissa klienter blir oroliga när dom hamnar i småstäder eller norrut där det är lite kallare och glesare. Men som asylsökande är man i första hand glad över att ha fått den trygghet och säkerhet Sverige erbjuder. Man får vara tacksam och ha förståelse för att staten erbjuder en viss standard till alla som söker asyl. Finns det allvarliga brister kan du självklart anmäla detta till din advokat som tar upp detta med Migrationsverket.

Identitet

I asylprocessen är det viktigt att du klargör din identitet. Rådgör med din advokat vilka identitetshandlingar du skall lämna in.

Arbete

Om du har kunnat klargöra din identitet får du också rätt att arbeta i Sverige under tiden du väntar på ett beslut. Har du inte lämnat in några identitetshandlingar får du inte rätt att arbeta vilket kan få konsekvenser för dig ekonomiskt och psykiskt. Diskutera med din advokat hur du kan få arbetstillstånd medan du väntar i Sverige. Hur snabbt du kan få arbetstillstånd varierar.

Tolkar

Du kan välja språk, dialekt och kön på en tolk för att din stora intervju skall bli så bra som möjligt. Förstår du inte en tolk? Säg det direkt. Vänta aldrig med det. Du kommer få flera kontrollfrågor om du förstår tolken. Svarar du ja på kontrollfrågor om du förstår tolken kan du inte klaga på tolkningen i efterhand.

En tolk får aldrig lägga sig i ditt ärende eller kommentera vad du säger. Upplever du att tolken ”lägger sig i” vad du säger, meddela din advokat och Migrationsverket.

Advokater

Om du inte väljer en advokat får du en advokat förordnat av Migrationsverket. Du måste därför inte göra ett aktivt val. Men då kan det bli som ett lotteri och du vet inte om du får en bra eller dålig advokat.

Vissa advokater träffar aldrig sina klienter innan stora intervjun – detta är ett allvarligt fel och du bör byta advokat. Du skall inte gå på stora intervjun om du inte har träffat din advokat för informationsmöte. Har advokaten inte hunnit träffa dig är det tecken på att den advokaten inte kommer vara bra för dig. Du har rätt att kräva att träffa advokaten en gång på en hel timma för ditt ärende.

Din advokat skall vara lojal mot dig och arbeta för din sak. Upplever du allvarliga samarbetsproblem kan du begära byte. Att byta advokat är inte lätt och man måste ha skäl för det. Du måste skriva ett brev till Migrationsverket varför du vill byta advokat. Destan Juristfirma AB skriver aldrig brev och hjälper klienter byta advokat. Det får ni göra själva och framföra era argument. Det går bra att skriva brevet på ditt eget språk. Migrationsverket talar ditt språk genom tolkar.

Hittar du en advokat som talar ditt modersmål är det bättre att välja den advokaten eftersom ni annars måste prata genom en tolk. Advokater har inte alltid tillgång till tolkar och det kan bli besvärligt för dig. Om du har en advokat som talar ditt modersmål har ni direkt kommunikation utan mellanhänder och ni kommer att kommunicera men också förstå varandra bättre som människor.

En del advokater arbetar främst med brottmål och är intresserade av brottmål men åtar sig också asylmål. Destan Juristfirma AB skiljer sig från dessa på det sättet att vi är specialiserade på asylmål och åtar oss inga andra mål. Detta gör att vi har samlat på oss tung erfarenhet och arbetar dagligen, året runt, med asylmål och migrationsrätt. Skillnaden blir att istället för att gå till ”en allmän läkare” träffar du en specialist läkare när du väljer Destan Juristfirma AB.

Rekommendationen är att du redan på lilla intervjun talar om vem du önskar som advokat och gör ett aktivt val för att garantera att du får en bra advokat som du har förtroende för. En fördel är om advokaten talar ditt språk som modersmål. Då slipper ni tolkar som mellanhand.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här kommer några frågor som vi under åren har fått och är återkommande:

Får jag välja vilken advokat eller jurist som jag själv vill?

Ja du får välja fritt den advokat eller jurist du önskar. Det är din rättighet. Du får bättre hjälp av den advokat eller jurist du själv har valt eftersom det finns ett förtroende. Migrationsverket får inte neka dig den advokat eller jurist du önskar. Du får inte sämre behandling för att du själv har valt din advokat eller jurist. Tvärtom visar det att du är en medveten person som aktivt gör egna val och vinner den respekt en sådan person får. Vi rekommenderar starkt att du väljer själv vem som skall företräda dig och hålla dig informerad om din position i asylprocessen.

Det är gratis för dig oavsett om du aktivt väljer en advokat eller jurist.

Du är välkommen att välja oss och den information du skall lämna är: Destan Juristfirma AB, Södra Larmgatan 6, 411 16 Göteborg, telefonnummer 0739349216 och e-post info@destanjuridik.se

Jag har valt er som offentligt biträde – när träffas vi för informationsmöte?

Du får en kallelse av oss via telefon eller post när vi har fått en kopia på ditt ärende från Migrationsverket. Ibland kan det gå 6-9 månader från din lilla intervju tills vi får ditt ärende skickat till oss. Det är därför viktigt att även du ringer och presenterar dig för oss.

Mitt beslut har dröjt. Mina kompisar har alla fått snabba beslut. Varför får jag inte ett snabbt beslut?

Alla ärenden är unika. Din kompis har en annan handläggare, en egen berättelse och har berättat med sin egen röst om sina problem. Du har fem fingrar på din hand men alla är olika i form och utseende med unika fingeravtryck i varje. På samma sätt är alla ärenden olika.

Migrationsverket har också kö där ärenden hanteras en och en. Du står helt enkelt i kö och måste vänta på din tur.

Mitt beslut har dröjt. Är det bra eller dåligt för om jag skall få ett ja eller nej av Migrationsverket?

Det spelar ingen roll. Det som får dig att vänta kan ibland bli din räddning. Vi har ett ärende där en familj fick uppehållstillstånd enbart för att handläggningstiden varit för lång utan att familjen hade med förseningen att göra. Men normalt sätt spelar det ingen roll. Att ditt beslut dröjer kan bero på att du har tungt ärende eller att Migrationsverket har mycket att göra. Hur trist det än låter så kan du bara vänta.

Kan ni göra så att jag får snabbare beslut av Migrationsverket?

Oftast inte, nej. En vänlig påminnelse kan skickas endast om det faktiskt är befogat. Du kan begära förtur om du har grund för det. Prata med din advokat om du kan få förtur.

Jag mår så dåligt av att vänta. Jag står inte ut längre!

Att vänta i ovisshet kan vara tärande och vi har förståelse och empati för det. Upplever du genuina problem kan vi ha ett terapeutiskt samtal med dig och även be Migrationsverket ha ett med dig. Detta påverkar dock inte dina möjligheter att få uppehållstillstånd. Du får inte bättre position för det. Det går alltid bra att uppsöka närmaste vårdcentral om man är besvärad så att det påverkar ens vardag, sömn m.m. Du skall självklart inte vara hjälplös om du mår dåligt. Våga be om hjälp.

Alla mina vänner har fått uppehållstillstånd men inte jag?

Alla ärenden är unika. Din kompis har en annan handläggare, en egen berättelse och har berättat med sin egen röst om sina problem. Du har fem fingrar på din hand men alla är olika till form och utseende med unika fingeravtryck. På samma sätt är alla ärenden olika. Denna fråga är omöjligt att svara på. Du får gärna hämta kopia av din kompis ärende till oss så jämför vi om ärendena är identiska. Att bara säga ”alla får uppehållstillstånd utom jag” är svårt att ta på allvar om du inte kan ta med dig ett exempel. Be din kompis att lämna ut sitt beslut till dig. Tänk också på att vissa länder är det uppenbart att man skall få asyl, till exempel Syrien där det råder totalt krig.

Varför är det så svårt att nå er i telefon?

Vi är ett litet företag och har ingen kundtjänst med telefonister. Vi sitter ofta i möten och har rutin att ringa alla missade samtal en och en. Du kommer alltid direkt i kontakt med juristen som handlägger just ditt ärende. Du kan skicka SMS, MMS, e-mail och fax med ditt meddelande. Vi använder också VIBER™. Ett tips är att aldrig ringa upprepade gånger och frustrera dig själv. Skriv vad du vill säga i textmeddelande och du får snabbare hjälp. Det är vi som avgör och prioriterar vad som är viktigt att hantera. Är det viktigt för dig att ha direkt och mycket snabb kontakt bör du välja större advokatbyråer som har resurser till det.

Varför tar ni inte mitt fall trots att jag begärt detta?

Alla är välkomna till oss för en förfrågan om vi kan hjälpa. Men vi är ett litet företag och säger nej till många ärenden varje dag. Vi kan inte åta oss alla ärenden eftersom vi behöver tid att arbeta med ärenden. Vi har begränsade platser. Vi vill hjälpa på bästa sätt och därför kan vi inte bli överbokade. Har vi sagt att vi inte kan ta ditt ärende på grund av tidsbrist – ta det på allvar och vänta inte – gå till en annan advokatbyrå eller juristbyrå. Du skall aldrig arbeta med en jurist/advokat som är överfull. Inte heller med oss om vi har sagt att vi är fullbokade. Det betyder inte att vi personligen inte vill ha dig. Det betyder att vi är ledsna och ber om ursäkt men vi har inte tid att ta hand om ditt viktiga ärende och hjälper dig genom att ärligt säga nej, vi har inte möjlighet. Vi tar ditt ärende på allvar och hjälper endast om vi verkligen har möjlighet. Ibland kan vi rekommendera andra jurister. Skicka e-mail så skall vi svara så fort vi kan.

Spelar det roll vem som är handläggare i mitt ärende?

Nej det spelar ingen roll. Vi har fullt förtroende för Migrationsverket och dess personal. Detsamma gäller domstolarna.

I våra kontakter med myndigheter och domstolar är vi alltid professionella, artiga och lugna. Vi väntar alltid på vår tur och pratar endast när vi har ordet och i vänlig ton. Detsamma förväntar vi oss av våra klienter. Du skall välja en annan advokatbyrå om du inte kan förhålla dig till dessa enkla regler och värderingar.

Ibland kan det dock vara enklare för vissa klienter att ha samtal med visst kön. Detta avgör klienten och tillfrågas av Migrationsverket.

Jag har bemötts illa av Migrationsverkets personal, kan jag göra någonting?

Ja det kan du. Det finns bemötandeombudsmannen. Din advokat kan hjälpa dig skicka in en anmälan om du har grund för det.

Jag har hört att Sverige bara tar emot 5 000 flyktingar per år, kommer kvoten fyllas så att jag inte får uppehållstillstånd?

Är du i Sverige och har sökt asyl är du ingen kvotflykting. Dessa flyktingar väljs ut av FN och har inget med dig att göra. Du omfattas inte av dessa 5 000 platser och ”konkurrerar” inte om dessa platser. Är du flykting får du också uppehållstillstånd i Sverige.

Jag har fått tre nej och måste lämna Sverige. Kan du hjälpa oss?

Det beror på om du har nya omständigheter. Emaila oss ditt beslut och förklara varför du inte kan återvända. Vi hör av oss om vi kan bevilja dig en tid för genomgång.

Om vi väljer er som offentligt biträde, skall vi betala privat?

Nej. Staten betalar vårt arbete och summan redovisas öppet. Du betalar ingenting.

Vart är ni verksamma?

Vi är verksamma i hela Sverige men har vårt kontor centralt beläget i Göteborg. Alla personliga möten sker i Göteborg. Vi erbjuder också SKYPE™ möten. Har du utredning utanför Göteborg kommer vi till Migrationsverket i din ort såsom Stockholm, Malmö eller Vänersborg m.m. Ibland är vi med via videolänk.

Åtar ni er så kallade apatiska barn ärenden?

Nej. Dessa ärenden är för tidskrävande för vår begränsade verksamhet. Det finns advokater som är bättre på att handlägga dessa ärenden.

Jag vill gå till media med mitt fall, hjälper ni mig?

Nej.

Jag har hört att… folk säger att… mina vänner har gjort… Jag skall bara…

Dubbelkolla med oss om rykten verkligen stämmer. Det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser om du agerar på felaktig information och du kan hamna i en situation som inte går att reparera.

Vi har ingen drop-in och man kan inte komma direkt till kontoret om man inte har bokat en tid innan via telefon eller e-post. Du måste boka tid. Vi bokar minimalt en timmas möten och inga ”jag skall bara” möten.

Samarbetar ni med andra advokater, jurister eller organisationer eller skolor m.m. som jag redan har kontakt med?

Vi är öppna för alla typer av samarbeten.

Skriven 2018-02-27, nyckelord: Migrationsverket, asyl, uppehållstillstånd i Sverige, flykting, advokat, Migrationadvokat, jurist, Migrationjurist, asylutredning,