AZERBAJDZJANSK FAMILJ BEVILJAS PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE

Familjen var arbetskraftsinvandrare som hade sämre löner framför kollektivavtal. Men med stöd av Migrationsöverdomstolens vägledande dom i UM 10747-16 beviljas familjen permanent uppehållstillstånd vid en helhetsbedömning.