AVVISNING AV ASYLSÖKANDEN TILL USA FÖRHINDRADES

Destan Juristfirma AB har biträtt en familj från Syrien som ansökte om asyl i Sverige. Eftersom familjen hade olika kopplingar till USA (bland annat visum) avvisade Migrationsverket familjens ansökan och anvisade USA som säkert land. Migrationsverket beslutade också att omedelbart verkställa beslutet.

Vårt uppdrag utfördes genom att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen (Stockholm). Efter en noggrann utredning lämnade vi in överklagandet med argumentation kring varför avvisningsbeslutet är felaktigt.  2015-02-26 meddelades domen som upphäver Migrationsverkets beslut och återförvisar målet till Migrationsverket för förnyad handläggning. Våra klienter kommer därmed att få sina asylansökningar prövade i Sverige och eftersom de är från Syrien blir det permanent uppehållstillstånd.

Vi är specialister på utlänningsrätt och har du frågor eller funderingar skall du aldrig tveka att ringa oss för juridiskt rådgivning.

Keywords: Artikel 26 och artikel 27 asylprocedurdirektivet (2005/85), 5 kap. 1 b § utlänningslagen. Omedelbar verkställighet. Avvisning till säkert tredje land. Avvisning till USA.