NY PRÖVNING AV ASYLSKÄLEN – PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Juni 2013 åtog vi oss uppdrag från en klient som satt i Migrationsverkets transitförvar. Vi kallar honom för Mata. Vänner till Mata var närvarande i kontoret medan han själv satt i förvaret.

Vännerna berättade att Mata hade nya omständigheter som han ville åberopa.

Mata hade rest in i Sverige år 2009 och sökt asyl i Sverige. Av olika skäl beviljades han inte uppehållstillstånd och förlorade alltså i Migrationsverket, Migrationsdomstolen och i Migrationsöverdomstolen. Proceduren varade i tre långa år och beslutet hade vunnit laga kraft. Nu satt han i transitförvar för att återsändas till sitt hemland.

Mata berättade för mig att detta var hans sista hopp att få stanna i Sverige. Jag faxade över en fullmakt och bad honom underteckna den och lämna till närmaste personal från Migrationsverket. Jag skrev sedan till Migrationsverket en anmälan om ny prövning men verket avslog omgående Matas ansökan och bokade samma dag flygbiljetter för att påskynda proceduren.

Jag fick ett samtal om att Mata, i sällskap av gränspolisen, befann sig i flygplatsen och väntade på avgång. Jag skrev omedelbart ett extremt brådskande överklagande till Migrationsdomstolen.

Jag ansåg att Migrationsverkets förfarande stred mot grundläggande förvaltningsrättsliga principer och begärde att Migrationsdomstolen avbryter verkställighet och beviljar ny prövning. Förfarandet var inte moraliskt korrekt enligt min mening. Försvaret blev fråntagen alla möjligheter till en rättvis och objektiv prövning.

Ett par timmar innan flyget skulle avgå ankom ett beslut med fax från Migrationsdomstolen som upphävde Migrationsverkets beslut och återförvisade ärendet till verket för fortsatt handläggning. Vi hade vunnit en delseger genom att förhindra utvisningen. Min huvudman fick lämna flygplatsen och släpptes fri.

Jag förberedde mig rigoröst inför den fortsatta utredningen och framförallt för slutanförandet som skulle skickas in efter en asylutredning i Uppsala.

Idag kom det eftertraktade beslutet för min klient: permanent uppehållstillstånd.

Vi är mycket glada över det positiva beslutet att min klient beviljas permanent uppehållstillstånd!

Detta var en förenklad beskrivning av många timmars arbete och kommunikation samt samarbete mellan många människor. Ibland kan det se mörkt ut men om man kan rikta in ljus från rätt infallsvinkel kan man få motparten att acceptera en annorlunda verklighetsbild.

Nyckelord: Förvar, Laga kraft, verkställighetshinder, permanent uppehållstillstånd, ny prövning, 12 kap. 18, 19 §§ UtlL.